zadanie nr 1

1. Remont i modernizacja sceny plenerowej przy Klubie Hades


Lokalizacja

Istniejąca scena plenerowa zlokalizowana na terenach zielonych przy Klubie Hades ul. Legionistów 9, na działce o nr geodezyjnym 4608/2

Opis zadania

Zadanie będzie polegało na remoncie i modernizacji sceny plenerowej zlokalizowanej przy Klubie Hades. W pierwszym etapie powinna zostać sporządzona niezbędna dokumentacja budowlana obejmująca szczegółowy opis zamierzonych do wykonania prac, które na obecnym etapie przedstawiają się następująco:
• wykonanie nowego pokrycia/deskowania sceny,
• wykonanie schodów zejściowych po obu stronach sceny,
• wykonanie barierek ochronnych z boków i tyle sceny,
• wykonanie dodatkowych podestów z boku sceny (od frontu) w celu wykorzystania ich pod nagłośnienie w trakcie organizacji wydarzeń,
• modernizacja układu dachu i pokrycia dachowego,
• modernizacja zabudowy przestrzeni między sceną a podłożem,
• wyprowadzenie instalacji elektrycznej (z możliwością załączenia/odłączenia w skrzynce elektrycznej przy scenie) pod dach sceny,
• montaż minimum trzech spuszczanych sztankiet o udźwigu (min. 1x200 kg, 2x 100kg) umożliwiających montaż na nich np. oświetlenia, dekoracji, ekranu podwieszanego do projekcji kinowych itp.
• montaż bocznych sztankiet spuszczanych manualnie do podwieszania siatki okalającej scenę,
• zabezpieczenie antykorozyjne i odmalowanie całości istniejącej konstrukcji metalowej.
• w przypadku, gdy środki pozwolą zwiększenie powierzchni utwardzonego placu przed sceną.
Końcowy zakres podjętych prac będzie zależał od projektanta i dokonanych uzgodnień pod względem funkcjonalności, obowiązujących przepisów prawa i poziomu budżetowania zadania.

Uzasadnienie

Na terenach zielonych przy Klubie Hades w skali roku organizowanych jest kilkanaście wydarzeń plenerowych o różnorodnym charakterze podczas których wykorzystywana jest zlokalizowana tam scena plenerowa. Są to wydarzenia, których organizatorem są nie tylko instytucje miejskie (GCK, MOSiR) ale wiele z nich jest organizowanych przez organizacje pozarządowe. Istniejąca scena z racji wieku, jest w średnim stanie technicznym oraz nie do końca jest przystosowana do obecnych realiów organizacji wydarzeń plenerowych, szczególnie pod względem technicznym oraz pod kątem bezpieczeństwa występujących na niej osób. Celem realizacji zadania jest remont i modernizacja sceny plenerowej tak, by jej użytkowanie było jak najbardziej bezpieczne oraz by mogła być wykorzystywana częściej niż dotychczas. Zadanie jest tym bardziej zasadne, w kontekście planowanego remontu i rewitalizacji byłego kasyna oficerskiego (Klubu Hades)

Beneficjenci zadania

Wszyscy mieszkańcy Grajewa, uczestniczący w wydarzeniach plenerowych organizowanych z wykorzystaniem sceny w tym miejscu. Pośrednio, jako organizatorzy wydarzeń, podmioty miejskie GCK, MOSiR, placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe, parafie, Urząd Miasta itd.

Obszar tematyczny

Zadane własne z zakresu: ładu przestrzennego, kultury, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, promocji gminy, współpracy ze społecznościami lokalnymi...

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Tablica informacyjna o wymiarach 55 x 40 cm, zwierająca logo BO oraz informację: "Projekt sfinansowano w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Grajewo 2020"200 zł
2Sporządzenie projektu budowlanego remontu i modernizacji10 000 zł
3Remont i modernizacja sceny plenerowej przy Klubie Hades zgodnie z zakresem opisanym w pkt. 4130 000 zł
Łącznie: 140 200 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Biezące niezbędne naprawy, itp.500 zł
2Koszty eksploatacji zależne od liczby organizowanych wydarzeń, analogicznie jak w dotychczasowych latach, głównie zużycie energii elektrycznej1 000 zł
Łącznie: 1 500 zł