zadanie nr 7

7. Modernizacja parku przy ul. Wojska Polskiego.


Opis zadania

W parku ma zostać wymieniony nawierzchnia chodników już istniejących. Nawierzchnia alejek ma zostać wykonana z kostki brukowej o szerokości 1,5 m. Całkowita powierzchnia alejek to 310 m².
W parku wzdłuż chodnika i w miejscach zaznaczonych na załączonej mapie mają zostać zamontowane słupy oświetleniowe LED w ilości 10 sztuk, które będą pasowały do tych aktualnie zamontowanych w parku. Montaż dodatkowego oświetlenia wpłynie na zapewnienie bezpieczeństwa ludzi spacerujących po parku.
Dodatkowo montaż opraw oświetleniowych LED w ilości 7 sztuk na ziemi w zaznaczonych na załączonej mapie miejscach, które doświetlą i wyeksponują wiekowe drzewa oraz znajdujące się w parku eksponaty militarne wpłynie pozytywnie na atrakcyjność parku.
W parku ma zostać wybudowana ścieżka edukacyjna z planszami opisującymi historię Grajewa.
Zadanie przewiduje także nasadzenie dodatkowych krzewów, bylin i traw oraz obmurowanie cokołów czołgu i transportera, które byłoby jednocześnie siedziskiem.

Uzasadnienie

Wybudowanie nowych i modernizacja istniejących nawierzchni chodników w parku, montaż dodatkowych słupów oświetleniowych oraz montaż opraw LED doświetlających drzewa i eksponaty znajdujące się w parku, podniesie poczucia bezpieczeństwa i zachęci do wieczornych spacerów. Nowe zasadzenia krzewów i bylin zwiększą atrakcyjność parku dla mieszkańców. Ścieżka edukacyjna będzie dodatkową atrakcją i zachęci do spacerów po parku. A co za tym idzie wpłynie pozytywnie na wizerunek miasta.
Dodatkowym atutem jest fakt iż zgłoszone zadanie jest zgodne z planami miasta dotyczącymi modernizacji miasta.

Beneficjenci zadania

Beneficjentami zadania są wszyscy mieszkańcy miasta Grajewo.

Opis lokalizacji

Park zlokalizowany jest przy ul. Wojska Polskiego. Jest on ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców miasta Grajewo. Jest miejscem do spacerów, odpoczynku i rekreacji dla całych rodzin z Grajewa.

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Obszar tematyczny zadania jest zgodny z zadaniami własnymi gminy, a mianowicie art. 7 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Tablica informacyjna o wymiarach ... x ... cm, zwierająca logo BO oraz informację: „Projekt sfinansowano w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Grajewo 2019”, w tym montaż + fundamenty1 000 zł
2wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej (o grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem i zabezpieczeniem obrzeżami oraz demontażem istniejących chodników) o szerokości 1,50 m i powierzchni 310 m². Przy założeniu, że 1 m² chodnika wynosi 100,00 zł brutto.38 130 zł
3słupy oświetleniowe + oprawy LED 10 sztuk i oprawy LED (ńaswietlacze iluminacji) 7 sztuk30 750 zł
4nasadzenie krzewów, bylin i traw13 284 zł
5wykonanie ścieżki edukacyjnej6 150 zł
6obmurowanie cokołów czołgu i transportera, montaż siedzisk6 765 zł
Łącznie: 96 079 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Załączniki