zadanie nr 7

7. Modernizacja parku przy ul. Wojska Polskiego.


Lokalizacja

Park zlokalizowany jest przy ul. Wojska Polskiego. Jest on ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców miasta Grajewo. Jest miejscem do spacerów, odpoczynku i rekreacji dla całych rodzin z Grajewa.

Skrócony opis

W parku ma zostać wymieniona nawierzchnia zniszczonych chodników oraz cokołu czołgu i transportera. Wzdłuż ogrodzenia parku mają zostać zamontowane słupy oświetleniowe LED w ilości 10 sztuk oraz oprawy oświetleniowych LED w ilości 8 sztuk na ziemi, które doświetlą eksponaty militarne. W parku ma powstać ścieżka edukacyjna. Zadanie przewiduje także nasadzenie krzewów, byli i traw.

Opis zadania

W parku ma zostać wymieniony nawierzchnia chodników już istniejących. Nawierzchnia alejek ma zostać wykonana z kostki brukowej o szerokości 1,5 m. Całkowita  powierzchnia alejek to 310 m².
W parku wzdłuż chodnika i w miejscach zaznaczonych na załączonej mapie mają zostać zamontowane słupy oświetleniowe LED w ilości 10 sztuk, które będą pasowały do tych aktualnie zamontowanych w parku. Montaż dodatkowego oświetlenia wpłynie na zapewnienie bezpieczeństwa ludzi spacerujących po parku.
Dodatkowo montaż opraw oświetleniowych LED w ilości 7 sztuk na ziemi w zaznaczonych na załączonej mapie miejscach, które doświetlą i wyeksponują wiekowe drzewa oraz znajdujące się w parku eksponaty militarne wpłynie pozytywnie na atrakcyjność parku.
W parku ma zostać wybudowana ścieżka edukacyjna z planszami opisującymi historię Grajewa.
Zadanie przewiduje także nasadzenie dodatkowych krzewów, bylin i traw oraz obmurowanie cokołów czołgu i transportera, które byłoby jednocześnie siedziskiem.

Uzasadnienie

Wybudowanie nowych i modernizacja istniejących nawierzchni chodników w parku, montaż dodatkowych słupów oświetleniowych oraz montaż opraw LED doświetlających drzewa i eksponaty znajdujące się w parku, podniesie poczucia bezpieczeństwa i zachęci do wieczornych spacerów. Nowe zasadzenia krzewów i bylin zwiększą atrakcyjność parku dla mieszkańców. Ścieżka edukacyjna będzie dodatkową atrakcją i zachęci do spacerów po parku. A co za tym idzie wpłynie pozytywnie na wizerunek miasta.
Dodatkowym atutem jest fakt iż zgłoszone zadanie jest zgodne z planami miasta dotyczącymi modernizacji miasta.

Beneficjenci zadania

Beneficjentami zadania są wszyscy mieszkańcy miasta Grajewo.

Obszar tematyczny

Obszar tematyczny zadania jest zgodny z zadaniami własnymi gminy, a mianowicie art. 7 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Tablica informacyjna o wymiarach ... x ... cm, zwierająca logo BO oraz informację: „Projekt sfinansowano w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Grajewo 2019”, w tym montaż + fundamenty1 000 zł
2wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej (o grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem i zabezpieczeniem obrzeżami oraz demontażem istniejących chodników) o szerokości 1,50 m i powierzchni 310 m². Przy założeniu, że 1 m² chodnika wynosi 100,00 zł brutto.38 130 zł
3słupy oświetleniowe + oprawy LED 10 sztuk i oprawy LED (ńaswietlacze iluminacji) 7 sztuk30 750 zł
4nasadzenie krzewów, bylin i traw13 284 zł
5wykonanie ścieżki edukacyjnej6 150 zł
6obmurowanie cokołów czołgu i transportera, montaż siedzisk6 765 zł
Łącznie: 96 079 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ewentualne koszty500 zł

Załączniki